Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘overeenkomst’) maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: MOOImondzorg, daaronder begrepen diens werknemers), en de patiënt. De overeenkomst wordt voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld en worden op verzoek toegezonden.

Werkwijze

Om behandeld te kunnen worden, dient u ingeschreven te staan in de praktijk als actieve patiënt. U bent actieve patiënt als u in de laatste twee jaar zorg heeft ontvangen in de praktijk. Een nieuwe patiënt dient zich via de website in te schrijven. Na het inschrijven volgt er een e-mail van ons naar u met een uitnodiging voor het maken van een telefonische afspraak. Wij vragen u een gezondheidsvragenlijst en een tandheelkundige vragenlijst in te vullen en deze per e-mail te retourneren of mee te nemen naar uw eerste afspraak. Een inactieve patiënt kan telefonisch een afspraak maken en vult ook een gezondheidsvragenlijst en tandheelkundige vragenlijst in. Op basis van een periodiek mondonderzoek (controle) of een eerste bezoek stellen wij een behandelplan voor u op met de daarbij behorende begroting. Het maken van een afspraak staat gelijk aan een akkoord van het behandelplan en de kosten die daarbij horen (zie addendum 1 maart 2022).

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en om onnodig rekeningen te voorkomen hebben wij een overzicht voor u gemaakt wat wij van u als patiënt verwachten wanneer u een afspraak heeft, een afspraak wilt verplaatsen of een afspraak niet nakomt.

 • Wij vragen u vijf minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn;
 • Wij verzoeken u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres en verzekering tijdig aan ons door te geven;
 • Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheid en/of de medicatie dan dient u dit aan ons door te geven;
 • Het is uw eigen verantwoording om uw vergoeding van uw zorgverzekeraar in de gaten te houden als u hier niet overheen wilt gaan
 • Een begroting is een zo goed mogelijke inschatting van de kosten die u van ons kunt verwachten. Aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend;


Afspraken annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak mag MOOImondzorg de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een percentage van 50% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.

Derden

MOOImondzorg is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. MOOImondzorg zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechniekers. MOOImondzorg is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 250,- euro of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door MOOImondzorg uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, en de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat MOOImondzorg daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die MOOImondzorg naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MOOImondzorg ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. MOOImondzorg legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven (Zie addendum 1 maart 2022).

Kosten en betaling

MOOImondzorg maakt in beginsel voor zijn declaratie van geleverde zorg gebruik van de dienstverlening van Anders Medical Factoring. Anders Medical Factoring voert de facturatie van geleverde zorg uit. Dit geschiedt digitaal of per post. Ten behoeve van digitale declaratie vragen wij om uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.

MOOImondzorg hanteert de betalingsvoorwaarden van Anders Medical Factoring. Als u vragen of opmerkingen heeft over de factuur dient u in de eerste plaats telefonisch contact op te nemen met Anders Medical Factoring binnen 14 dagen na de notadatum. Daarnaast verzoeken wij u om dit per e-mail kenbaar te maken aan MOOImondzorg. info@mooimondzorg.nl

www.andersmf.nl

MOOImondzorg is te alle tijde gerechtigd om directe betaling te verlangen per pintransactie. Bij uitgebreide behandelingen behoudt MOOImondzorg het recht van een aanbetaling van 50% van de kosten van de geplande behandeling. 

Nieuwe patiënten

Kosten en betaling nieuwe patiënten: MOOImondzorg hanteert in het eerste jaar ná de inschrijving van nieuwe patiënten directe betaling per pintransactie. Zonder tussenkomst van Anders Medical Factoring of een verzekeraar. Dit geldt niet voor verrichtingen die onder de basisverzekering vallen. 

Klachten

MOOImondzorg doet er alles aan om u de beste zorg te bieden die wij kunnen en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd en/of behandeld hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit eerst persoonlijk met ons bespreekbaar te maken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Wij vertrouwen erop dat wij gezamenlijk een oplossing vinden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 20 25 012). Beide geven onafhankelijke informatie.

Indien wij gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u terecht bij de KNMT klachtenregeling, waarbij MOOImondzorg is aangesloten. De KNMT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MOOImondzorg is beperkt tot het bedrag waarop de door MOOImondzorg afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.

Tot slot

MOOImondzorg is een merk- en bedrijfsnaam van tandarts Horlings.
www.mooimondzorg.nl is de officiële praktijkwebsite.
info@mooimondzorg.nl is het officiële praktijk contactadres.

Mochten er vragen zijn dan kunt u gerust van te voren contact met ons opnemen. Wij danken u alvast voor uw moeite en medewerking.

Dhr. R.H.C. Horlings, tandarts-praktijkhouder

 

Addendum van 1 maart 2022. 

T-IPIS © van MOOImondzorg

Een overeenkomst van behandeling tussen behandelaar en patiënt kan mondeling gesloten worden. Daarnaast maakt MOOImondzorg gebruik van het T-IPIS systeem voor patiënten informatie en toestemming voor zorg. Behandelingen en/of consulten waarvoor MOOImondzorg expliciet toestemming kan vragen middels het T-IPIS systeem zijn: 

 • saneren van het gebit
 • wortelkanaalbehandelingen. Het afmaken van de behandeling, waarbij stiftjes worden geplaatst.
 • kronen
 • bruggen
 • implantaten
 • eerste kunstgebitten
 • kunstgebitten die een ouder kunstgebit vervangen.
 • partiële uitneembare kunstgebitten.
 • uitgebreide tandvleesbehandelingen
 • uitgebreide behandeling van slijtage (6 of meer tanden)

 

Behandelingen en/of consulten waarvoor MOOImondzorg geen expliciete toestemming vraagt met het T-IPIS systeem. Bij deze behandelingen en/of consulten is zorgtoestemming impliciet met het maken van een afspraak:

 • onderzoeken, zoals de periodieke controle en röntgenfoto’s
 • preventieve behandelingen, zoals de gebitsreiniging
 • vullingen die tot het reguliere onderhoud van de dentitie behoren
 • extracties
 • wortelkanaalbehandelingen. Het openen van een tand of kies, waarmee de acute klacht wordt verholpen.
 • verhelpen van acute pijnklachten en dentale trauma’s. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven