PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk en wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet en regelgeving op het gebied van privacy. In deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

Persoonsgegevens zoals uw naam, geslacht, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, kunnen tot u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken van deze gegevens uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

MOOImondzorg verwerkt uw volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in uw persoonlijk zorgdossier.

– Gezondheidsgegevens
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– BSN nummer
– Betalingsgegevens
– Gegevens zorgverzekering

Bovenstaande gegevens worden niet verwerkt via de website.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Als u er vermoedt dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooimondzorg.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel van en grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

MOOImondzorg verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het leveren van goede zorg
– Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
– Het bijhouden van uw medisch dossier
– Het inplannen van een afspraak;
– Het uitvoeren van een behandeling;
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

MOOImondzorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOImondzorg) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

MOOImondzorg verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MOOImondzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MOOImondzorg uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming:

-Anders Medical Factoring – factoring bedrijf – ten behoeve van betalingen. U kunt zelf aangeven of u de facturen digitaal of per post ontvangt.

-Tandtechniekers – ten behoeve van het maken van techniekwerk voor tandheelkundige zorgverlening.

-Andere zorgverlener – ten behoeve van een verwijzing naar een andere (gespecialiseerde) zorgverlener.

-Hostingpartijen en onze softwareleveranciers

 -Uw zorgverzekeraar – ten behoeve van het indienen van facturen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mooimondzorg.nl

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u heeft verstrekt. Zo heeft u recht op inzage, rectificaties, aanvullingen en het wissen van uw gegevens. U kunt ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van, een deel van, uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij indienen via de functionaris gegevensbescherming. Wij streven ernaar om binnen 2 weken op uw verzoek te reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

MOOImondzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Beertsterweg 52
9675 CZ Winschoten
info@mooimondzorg.nl

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Inschrijven